Kajakreglement for Assens Roklub (ASRO) 2014

Nærværende reglement er gældende for medlemmer af ASRO som ror i kajak. Love og regler for ASRO samt DKF's og D.F.f.R's regler skal altid følges.

Klubbens materiel skal håndteres på en sådan måde, at det ikke lider skade. Nye kajakroere skal instrueres i korrekt omgang med klubbens materiel.

Vis hensyn. Kajakroning skal foregå under størst mulig hensyntagen til naturen samt til andre mennesker og andre menneskers ejendom.

For enhver aktivitet på vandet udpeges en ansvarlig.

Alle roere skal føre logbog ved enhver aktivitet, der udgår fra klubhuset.

Brug af svømme/redningsvest er obligatorisk hele året. Undtagelsen er under særlige øvelser, hvor forholdene tilsiger, at brug af vest kan undlades.
Dette sker efter instruktørens vurdering.

Der må kun roes, når vejrforholdene er forsvarlige i forhold til egne og andres evner og det medbragte udstyr. Påklædning skal være tilpasset vandets
temperatur og beror på en sikkerhedsmæssig vurdering. Der tages f.eks hensyn til luft- og vandtemperatur, vind, tåge og bølger. Tur efter evne.

Klubbens lokale rovand for kajakker defineres som kyststrækningen mellem Wedellsborg Hoved og Å Strand inden for 300 meter fra kysten samt kryds til Torø.

Brug af klubbens kajakker til ture af flere dages varighed skal godkendes af kajakchefen.

Vinterroning defineres som roning fra 1. oktober til 30. april. Ved vinterroning skal man være særlig opmærksom på de forhold som vandtemperaturen og årstiden i øvrigt giver anledning til. Tur efter evne!

Der skal aflægges svømmeprøve på 600m hvert år.

Roerne inddeles i følgende niveauer:

Begynder:
Deltagere på begynderforløb. Man kan deltage i roning på begynderholdet og ture, der ledes af frigivne roere. Det er en forudsætning at have svømmet 600m.

Frigivet: Man har bestået frigivelsesprøve og har roet sammenlagt 100 km. Man kan benytte klubbens materiel til ture på egen hånd eller sammen med andre frigivne i lokalt rovand.

Man kan endvidere fungere som ansvarlig for begyndere i lokalt rovand. Som ansvarlig skal man være særlig opmærksom på egne kompetencer og øvrige deltageres antal og færdigheder.

Erfarne: Roere, der har bestået EPP 2 eller tilsvarende. Kan fungere som ansvarlig for begyndere og frigivne, også udover lokalt rovand.

Instruktør: Roere, der har gennemgået et DKF-instruktørforløb, eller lignende, med tilfredsstilende resultat. Kan udover ovennævnte fungere som instruktør i klubben og frigive medlemmer. Godkendelse til højere niveau følger DKF's regler.

Frigivelse: på de forskellige niveauer kræver kajakchefens godkendelse og kan til enhver tid tilbagekaldes.

Frigivelsesprøve: kræver at roeren har demonstreret følgende færdigheder:

Fornuftig evne til at manøvrere kajakken forlæns, baglæns og sideforflytning til begge sider.

På sikkerhedsmæssig forsvarlig måde har udført selvredning og makkerredning samt er blevet reddet ved makkerredning.

Frigivelse kræver udover prøven:

Har roet sammenlagt mindst 100 km.

Har modtaget teoretisk undervisning i turledelse.

Endelig godkendelse fra kajakchefen.

Assens februar 2014

Kajakudvalget

Steffen Anderson, Kajakchef