Udgåede Vedtægter for Assens Roklub - gyldige maj 2008 til februar 2020

    
LOVE FOR ASSENS ROKLUB

§ 1
Klubbens navn er ASSENS ROKLUB, og den har hjemsted i Assens. Klubbens formål er at fremme og dyrke rosport, og i et forpligtende fællesskab at fremme folkeoplysningen.
Klubbens stander er en spids vimpel, der er blå med hvide kanter og hvide årer over kors.

§ 2
Klubbens medlemmer er dels aktive, dels passive roere. Som aktive medlemmer kan optages personer, som er fyldt 11 år. Medlemmer på 11 år og derover, men som ikke er fyldt 17 år, er ungdomsroere. Medlemmer på 17 - 18 år er juniorroere. Medlemmer, der er fyldt 19 år, er seniorroere.
Passive medlemmer har adgang til klubhuset. Men ikke ret til at udnytte klubbens materiel.

§ 3
Begæring om optagelse som medlem rettes til bestyrelsen, som derefter træffer afgørelse om optagelsen.

§ 4
Kontingentsatser for de forskellige medlemsgrupper fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan - efter ansøgning - tildele nedsat kontingent i forskellige situationer.
Medlemmer med ægtefæller/samlever og deres hjemmeboende børn under 18 år betaler et samlet familiekontingent.

§ 5
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen.
Stk. 1 Formand og kasserer vælges ved direkte valg med et års forskudt afgang. Bestyrelsen konstituerer sig som minimum med næstformand, sekretær og rochef. Øvrige poster besættes af bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer udenfor bestyrelsen.
Næstformanden er stedfortræder for formanden i tilfælde af formandens forfald.
Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra et bestyrelsesmøde tre gange i træk uden lovlig grund, betragtes vedkommende som udtrådt af bestyrelsen.
Bestyrelsen er bemyndiget til efter behov at danne ad hoc-udvalg.
Stk. 2 Formanden eller andre af bestyrelsen udpegede medlemmer kan opnå fuldmagt til at handle på foreningens vegne, men intet bestyrelsesmedlem kan personligt drages til ansvar for foreningens gæld.
Stk. 3 Hvis der ikke kan vælges en formand jfr. § 5, Stk. 1 skal bestyrelsen konstituere sig med et formandskab bestående af kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem.
Ved efterfølgende ordinære generalforsamlinger skal der atter søges afholdt valg jfr. § 5, Stk. 1.

§ 6
Bestyrelsen er bemyndiget til at udfærdige et reglement.

§ 7
Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen. Æresmedlemmer har rettigheder som aktive medlemmer, men uden forpligtelse til at betale kontingent.

§ 8
Den årlige generalforsamling, hvortil alle medlemmer har adgang, men kun aktive medlemmer over 16 år stemmeret, afholdes hvert år inden udgangen af februar.
Bekendtgørelse herom meddeles mindst 14 dage forud, enten ved en annonce i et stedligt blad, eller ved skriftlig tilsigelse til samtlige aktive medlemmer.
Generalforsamlingen vælger en person til at lede mødet.
På generalforsamlingen aflægges beretning om virksomheden i det forløbne år.
Det reviderede regnskab for det forudgående år fremlægges til generalforsamlingens godkendelse. Regnskabsåret er kalenderåret.
Der fremlægges budget for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse til generalforsamlingens godkendelse.
Der vælges medlemmer til bestyrelsen til erstatning for afgåede medlemmer, jfr. § 5.
Ved separat valg vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, samt to revisorer og en revisorsuppleant. Bestyrelsessuppleanternes valgperiode er den samme som for det bestyrelsesmedlem de træder i stedet for. Revisorernes valgperiode er 1 år.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen finder sted. Indkomne forslag optages som særskilte punkter på dagsordenen.
Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Til ændring af klubbens love kræves 2/3 flertal af de fremmødte. I alle andre tilfælde - dog undtaget klubbens eventuelle opløsning (se § 12) - er almindelig stemmeflertal afgørende. Ved stemmelighed om et stillet forslag, bortfalder forslaget. Ved stemmelighed til bestyrelsesvalg, foretages omvalg blandt de der havde lige mange stemmer. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, trækkes der lod.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller når mindst 1/5 af de aktive medlemmer indgiver skriftlig begrundet begæring herom til formanden.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter bestyrelsesbeslutningen eller efter begæringens indlevering.
Der indvarsles på samme måde som til den ordinære generalforsamling.

§ 10
Der udsættes en flidspræmie til et seniormedlem, der har roet mest i den forløbne sæson, dog mindst 600 km. Ved mere end 1000 km. skal præmien, hvis det er første gang, bestå af en sølvåre. Over 1750 km. skal præmien, hvis det ligeledes er første gang, bestå af en guldåre.
Alle andre medlemmer der passerer disse grænser 1. gang, vil ligeledes få udleveret en guld- eller sølvåre.
Til den juniorroer der har roet mest, dog mindst 450 km., udsættes en flidspræmie.
Til den ungdomsroer der har roet mest, dog mindst 300 km., udsættes en flidspræmie.

§ 11
Ved uforsvarlig omgang med klubbens materiel, kan skadevolderen blive pålagt at erstatte det ødelagte, helt eller delvist, af bestyrelsen.
Hvis en person bevidst modarbejder klubbens love, kan bestyrelsen, i alvorlige tilfælde, ekskludere medlemmet. Denne eksklusion skal, hvis det ønskes, fremlægges på førstkommende generalforsamling, som så tager endelig stilling til sagen.
Ved begge punkter skal personen/personerne have adgang til det bestyrelsesmøde hvor sagen drøftes, for at forklare sig, hvis det ønskes.

§ 12
Klubbens opløsning kan kun besluttes på en generalforsamling, hvor mindst 4/5 af klubbens aktive medlemmer er mødt, og hvor 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Hvis første forudsætning ikke er opfyldt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en opløsning kan ske, hvis 4/5 af de fremmødte stemmer herfor.
Besluttes klubbens opløsning, stilles dens aktiver til rådighed for DFfR's Fynskreds.

Disse love er vedtaget 1. gang på generalforsamlingen den 20. juli 1917 og senest på den ekstraordinære generalforsamling den 29. maj 2008

Som medlem af Assens Roklub kan du ro i turbåd, kaproningsbåd eller havkajak

Du finder os helt yderst på Næsvej som del af Assens Søsportscenter, som har adressen Næsvej 28:

Assens Roklub

Næsvej 30

5610 Assens

Rofarvand

Assens Roklub's rofarvand er Lillebælt.

Klubbens daglige rofarvand defineres som strækningen fra Aa Strand Camping mod syd og Wedellsborg Hoved (Rørdam Gl.Havn) mod nord.

Det daglige rofarvand omfatter således også hele området i Torø Vig mod syd og Aborgminde, Emtekær Nor og Bredningen ved Brende Å mod nord.

Endagstur til Bågø/Årø betragtes som langtur (med langtursstyrmand) uden ansøgning til rochef..

Roning udover Wedellsborg Hoved /Aa Strand kræver tilladelse fra rochef

Underkategorier

Denne kategori indeholder generelt stof om Assens Roklub.

F.eks. Velkomst, præsentation, reglementer, vedtægter osv.

Denne kategori indeholder beskrivelser af vores forskellige aktiviteter. Både faste aktiviteter og dem vi arrangerer hen over året.

I denne kategori anbringes f.eks. rengøringsplan, bådvedligehold og lignende som medlemmerne skal informeres om, og have mulighed for at slå op ved behov.

Vi trækker alle en kølvandsstribe - lige eller "med kant"

- under dette punkt finder du beretninger og kommentarer til allerede afholdte aktiviteter og begivenheder