Regler om svømmeprøver i Assens Roklub.

Disse regler gælder fra standerhejsning sæson 2013, og indtil de ændres af bestyrelsen.

Reglerne vil vi sammen udvikle efterhånden, som vi får erfaring med dem. De skal i deres endelige form skrives ind i Assens Roklubs reglement.

 

Generelle regler:

1. Alle medlemmer der vil ro i klubbens robåde, og som er indmeldt i 2013 eller senere, skal have aflagt en 300 meter svømmeprøve.

2. For medlemmer der vil ro i klubbens robåde, og som er indmeldt før 2013, gælder at svømmeprøven kan undlades, hvis de udelukkende ror kystnær roning inden for klubbens daglige ro område, og samtidig er iført redningsvest.

3. Alle medlemmer som ønsker at ro i klubbens kajakker skal, uanset indmeldelsesdato, have aflagt 600 meter svømmeprøve. Det gælder også roere i egen kajak, hvis de deltager i nogen form for klubrelateret roning.

4. Det er ikke tilladt nogen roere at deltage i langtursroning uden at have aflagt svømmeprøve, jf. DFfR’s langtursreglement. Ej heller at deltage i kajaklangture jf. Dansk Kano- og Kajakforbunds reglement.

5. Der er generel dispensation for kommende medlemmer og gæster der vil have en kort introduktion til Ro- og kajaksporten. F.eks. i forbindelse med instruktionsforløb, åbent hus dage og lignende arrangementer.

a. For disse roere gælder at de mundtligt skal bekræfte at de kan svømme 300 meter.

b. De skal være iført redningsvest.

c. De skal være ifølge med en instruktør, der har ansvaret for at introduktionen foregår så sikkert som muligt. Det vil sige inden for 100 meter fra kysten, og kun under vejr- og strømforhold hvor instruktøren skønner det fuldstændigt forsvarligt.

d. De skal inden de eventuelt frigives som roere aflægge 300- henholdsvis 600 meter svømmeprøve.

 

Om svømmeprøven:

1. Svømmeprøven består af enten 300- eller 600 meter uafbrudt svømning.

2. Svømmeprøver skal aflægges årligt, enten i svømmehal eller i havet.

3. En livredder fra pågældende svømmehal, eller en anden person bemyndiget af Assens Roklubs bestyrelse, skal overvære svømningen og underskrive et svømmebevis som afleveres til bestyrelsen.

4. En svømmeprøve aflagt i august eller senere tæller for den følgende ro sæson. (Dette for at give flere mulighed for at aflægge svømmeprøve i havet på et tidspunkt, hvor vandtemperaturen er højest)

5. For kajakroere gælder at hvis prøven aflægges i havet, kan roeren være iført normalt sikkerhedsudstyr. Det vil sige våd- eller tørdragt og redningsvest. (Men ikke ”kun” redningsvest.)

6. Oplysningerne om svømmeprøve nulstilles hvert år, inden standerhejsning, i ro journalen.

 

Om brug af redningsveste:

1. Kajakroere skal altid bære redningsvest.

2. Assens Roklub stiller et antal CE godkendte ”kajakveste” til rådighed.

3. Roere i robåde skal bære redningsvest, hvis de ikke har aflagt svømmeprøve for indeværende sæson.

4. Assens Roklub stiller et antal CE godkendte oppustelige redningsveste til rådighed for roere i robåde.

5. Assens Roklub vedligeholder de redningsveste som klubben stiller til rådighed.

6. Det er absolut tilladt, at bruge egen redningsvest. Vedligehold af egen redningsvest påhviler roeren selv.


Om kystnær roning, dagligt ro område mm.:

1. Ved kystnær roning forstås roning inden for 300 meter fra kysten.

a. Det skal dog tilstræbes at kystnær roning foregår inden for 100 meter fra kysten. Roning så langt som 300 meter fra kysten bør kun foregå for at komme uden om bundgarn og lignende.

2. Klubbens daglige ro område defineres som strækningen fra Å Strand Camping i syd, til Weddelsborg Hoved i nord.

a. Turen rundt om Baagø defineres også som en del af Assens Roklubs daglige ro område. Men da der er mere end 600 meter over (300 meter + 300 meter), er turen kun mulig for medlemmer der har aflagt svømmeprøve.

3. Langtursroning defineres som al roning uden for Assens Roklubs daglige ro område.

 

Om Styrmænds og Turlederes ansvar:

Det er til enhver tid styrmandens eller turlederens ansvar at overholde ”Tur efter evne” princippet.

Det vil sige at styrmand eller turleder inden turen bedømmer om den planlagte tur er forsvarlig i forhold til de fremmødte roere.

Som en del af denne bedømmelse skal indgå, om roerne kan svømme, og om de bærer redningsvest. Turen tilrettelægges herefter, så den overholder ovenstående regler.

 

Bestyrelsen i Assens Roklub

Den 24. februar 2013